proti - to be online
    +48 796 963 066

Sprawy karne

Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP każda osoba, która dokonała bądź jest podejrzana o popełnienie czynu zabronionego, ma prawo do obrony na wszystkich etapach wszczętego przeciw niej postępowania. Podejrzany lub oskarżony w sprawie karnej może więc samodzielnie dokonać wyboru obrońcy lub wnieść o pomoc obrońcy z urzędu.

Ponieważ sprawy karne należą najczęściej do najtrudniejszych, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, nie warto pozostawiać ich przypadkowi. Warto skorzystać z prawa do obrońcy, którego zadaniem jest nie tylko pomoc w odparciu zarzutów, lecz także ochrona praw podejrzanego lub oskarżonego.

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się obroną osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, zarówno przed sądem, jak i na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed prokuraturą lub policją oraz na etapie postępowania wykonawczego.

Powierzając mi swoją sprawę możecie państwo liczyć na maksymalne zaangażowanie oraz pełen profesjonalizm świadczonych usług połączony z zachowaniem najwyższych standardów etyki adwokackiej.

W sprawach karnych moje usługi obejmują:

ETAP POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
 • udział adwokata w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udział adwokata we wszystkich czynnościach procesowych takich jak przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;
 • negocjacje z prowadzącym postępowanie przygotowawcze dotyczące wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie art. 335 kpk;
 • sporządzanie zażaleń na zatrzymanie;
 • sporządzanie zażaleń na zastosowanie lub zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego;
 • sporządzanie wniosków o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami;
 • sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania.

ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
 • udział adwokata w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego;
 • sporządzanie wniosków o dobrowolne podanie się karze na podstawie art. 387 kpk;
 • sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania;
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania;
 • sporządzanie sprzeciwów od wyroków zaocznych oraz wyroków nakazowych

ETAP POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sporządzanie wniosków o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • sporządzanie wniosków o zatarcie skazania;
 • sporządzanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty grzywny;
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

NAJCZĘŚCIEJ POMAGAM SWOIM KLIENTOM W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia)
 • Przestępstwa przeciwko komunikacji (wypadki komunikacyjne,jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków)
 • przestępstwa narkotykowe (posiadanie narkotyków, udzielanie narkotyków, handel narkotykami, wytwarzanie narkotyków
 • Przestępstwa przeciwko wolności (groźby, stalking)
 • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, uprowadzenie małoletniego)
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej)
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (podrabianie i przerabianie dokumentów)
 • Przestępstwa przeciwko mieniu (oszustwo, kradzież, kradzież z włamianiem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, paserstwo)
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie kredytu, wyłudzenie odszkodowania).
Telefon
Wiadomość